1. Kako do vaše sanjske hiše?

Lokacijska Informacija & OPPN

Prva faza projekta se začne pri pridobivanju Lokacijske Informacije ki je zelo pomembna za projektanta saj so iz Lokacijske informacije razvidni projektni pogoji za izdelavo projekta PGD (Projekt za Gradbeno Dovoljenje). Vloga za Izdajo Lokacijske Informacije

1
Idejna Zasnova

Idejna zasnova (IDZ) je uvodni del projektne dokumentacije. Vodilna mapa idejne zasnove obsega naslovno stran, kazalo vsebine projekta, splošne podatke o nameravani gradnji in podatke o projektantih. Vsebuje tudi lokacijske podatke in dokazno dokumentacijo. Zakon o Projektni Dokumentaciji

2
PGD

Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja (PGD) je projekt namenjen pridobitvi gradbenega dovoljenja (GD). Zato je po Pravilniku zelo natančno določena predvsem vsebina Vodilne mape, iz katerih morajo biti razvidni vsi osnovni podatki, na osnovi katerih upravni organ izda GD.

3
Gradbeno Dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. Vloga za Izdajo Gradbenega Dovoljenja

4
Uskladitev Načrtov

V tej fazi z naročnikom usklajujemo načrte sklepamo pogodbe in naročimo hišo v izdelavi v tovarni. V istem času se izdela temeljna plošča za hišo.

5
Izgradnja Hiše

Zadnja faza je dobava montaža in izdelava hiše do dogovorjene faze.

6

2. ČASOVNI DIAGRAM GRADNJE